Pogosta vprašanja in odgovori

Kdaj mora delodajalec inšpekciji dela prijaviti nesrečo pri delu?

Na podlagi 41. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) mora delodajalec inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

Pojem "TAKOJ" pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na razpolago delodajalec.


Ali se pot na delo in iz dela obravnava kot nesreča pri delu?

S prvim januarjem 2013, se poškodba na poti na delo in iz dela ne šteje več kot poškodba pri delu, temveč kot poškodba izven dela, razen če je prevoz organiziral delodajalec.

V primeru poškodbe na poti in iz dela, je bil po prejšni ureditvi oškodovanec upravičen do 100% višine nadomestila plače zaradi bolniškega staleža. Sedaj, ko temu ni več tako in se poškodba na poti na delo in iz njega ne šteje več kot poškodba pri delu, pa ima oškodovanec 80% nadomestilo plače.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je bil dne 14.12.2012 objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/12 in je pričel veljati 01.01.2013, v 66. členu določa, da se za poškodbo pri delu šteje le, če jo zavarovanec utrpi na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec ter, če jo utrpi zavarovanec na službeni poti. Definicija poškodb, ki so nastale v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva, ostaja nespremenjena.


Prijava gradbišča?

Na osnovi določila 5.člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS štev.83/2005 ) mora naročnik oz. investitor gradnje pred začetkom dela na gradbišču v primerih, ko je:

  • predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali
  • je predviden obseg dela 500 človek dni ali več

sestaviti prijavo gradbišča kot je to določeno v prilogi III k uredbi.

Naročnik mora prijavo poslati najkasneje 15 dni pred začetkom del na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana.

Kopijo prijave je potrebno namestiti na gradbišču na vidno mesto. Prijavo mora naročnik ažurirati v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja, v primeru uvedbe novega delodajalca, ali začasne ustavitve del.


Prijava del z abestom?

Ker sodijo dela z azbestom med dela s povečano nevarnostjo, se jih mora 15 dni pred pričetkom dela prijaviti na Inšpektorat RS za delo, skladno s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) in 6. členom Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list RS, št. 93/05). Delodajalec mora v prijavi navesti podatke o:

  • lokaciji delovišča,
  • vrsti azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
  • količini azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
  • aktivnostih in postopkih,
  • številu izpostavljenih delavcev,
  • predvidenemu začetku in trajanju del,
  • sprejetih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev azbestu.

Dodatna vprašanja?

Na dodatna vprašanja vam bomo z veseljem odgovorili: info@justin.si