Nesreče pri delu

Strokovni delavci v podjetju Justin d.o.o. Vam v primeru nesreče pri delu v vašem podjetju nudimo pomoč pri raziskavi nesreče pri delu, sestavi zapisnika in pripravi potrebnih obrazcev za prijavo nesreče pri delu na Inšpektorat RS za delo in izpolnitvi obrazca ER-8, katerega potrebujete za zdravnika in v nadaljevanju zagotavljanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja.

DOLŽNOST DELODAJALCA V PRIMERU NESREČE PRI DELU
Delodajalec mora inšpekciji takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter vsako kolektivno nezgodo. Zahteva temelji na podlagi 41. člena Zakona o varnosti in zdravje pri delu ZVZD-1 ( Ur.l.RS, št. 43/11).
Pojem TAKOJ pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na razpolago delodajalec.

UKREPI IN POSTOPEK PRIJAVLJANJA LAŽJE TELESNE POŠKODBE:
Poškodovanec ali najbližji očividec takoj prijavi poškodbo neposredno nadrejeni osebi ali osebi zadolženi za varnost in zdravje pri delu v podjetju.
Neposredni vodja del izpiše interni obrazec za prijavo poškodbe pri delu, katerega podpišejo poškodovanec, očividec, neposredni vodja del in oseba, ki je opravila strokovni ogled.
Vsi podatki iz internega obrazca se morajo prenesti na enotne obrazce ER8 in jih poslati lečečemu zdravniku.
Enak obrazec se pošlje na naslov Inšpektorat RS za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana.

UKREPI IN POSTOPEK PRIJAVLJANJA TEŽJE POŠKODBE PRI DELU:
Osebe usposobljene za izvajanje prve pomoči ( najbližji sodelavec, neposredno nadrejena oseba ) so dolžni poškodovancu nuditi prvo pomoč v okviru svojega znanja, poklicati reševalno postajo, ter zavarovati mesto poškodbe oziroma nezgode.
Neposredno nadrejena oseba je dolžna o poškodbi obvestiti direktorja in strokovnega delavca, ki je zadolžen za varstvo pri delu v podjetju.
Sestaviti interni zapisnik.
Poskrbeti, da mesto poškodbe ostane nespremenjeno do prihoda Republiškega inšpektorja za delo, ter v primeru poškodbe s smrtnim izidom še predstavnika organa za notranje zadeve.
Na mestu poškodbe, morajo ostati vsi očividci, neposredni vodja del, direktor ter pooblaščeni strokovni delavec za varnost in zdravja pri delu, katere zaslišijo predstavniki pristojne inšpekcije za delo, preiskovalni sodnik in organ za notranje zadeve.
vsi podatki iz internega obrazca se morajo prenesti na enotni obrazec ER8 in se pošljejo lečečemu zdravniku.
Enak obrazec se pošlje na naslov Inšpektorat RS za delo, Parmova 33, 1000 Ljubljana.

POŠKODBE NA POTI NA DELO IN IZ DELA!
S 1.1.2013 se poškodba na poti na delo in iz dela ne šteje več kot poškodba pri delu, temveč kot poškodba izven dela, razen če je prevoz organiziral delodajalec.
V skladu s 66. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 ( Ur.l.RS, št. 96/12) se za poškodbo pri delu šteje le, če se poškodba zgodi na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj in je prevoz organiziran s strani delodajalca, ali pa da se nesreča zgodi na službeni poti.
V primeru poškodbe na poti na in iz dela, je bil po prejšnji ureditvi poškodovanec upravičen do 100% višine nadomestila plače zaradi bolniškega staleža. Sedaj, temu ni več tako in se poškodba na poti na in iz dela ne šteje več kot poškodba pri delu, pa ima oškodovanec 80% nadomestilo plače.

Obrazec prijava nesreče pri delu

Datoteke