Izjava o varnosti z oceno tveganja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur.l.RS, št. 43/11 ) določa, da mora delodajalec  pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, da mora delodajalec načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu. Hkrati mora delodajalec sprejeti ukrepe za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem in psihosocialnimi tveganji in ukrepe za preprečevanje uživanja alkohola in drugih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu.

V podjetju Justin d.o.o. nudimo podjetjem strokovno pomoč:

 1. IZDELAVA IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA
 2. IZDELAVA PRAVILNIKA O UKREPIH ZA VAROVANJE DELAVCEV
  PRED NASILJEM, TRPINČENJEM, SPOLNIM IN DRUGIM NADLEGOVANJEM TER PRED DRUGIMI OBLIKAMI PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ NA DELOVNIH MESTIH
 3. IZDELAVA PRAVILNIKA O PREPOVEDI
  UŽIVANJA PSIHOAKTIVNIH SNOVI NA DELOVNEM MESTU, TER ODREDITVI IN IZVAJANJU PREIZKUSA ALKOHOLIZIRANOSTI IN DRUGIH PREPOVEDANIH PSIHOAKTIVNIH SUBSTANC

KAJ JE OCENJEVANJE TVEGANJA IN IZJAVA O VARNOSTI?

V skladu z Zakonom o varnost in zdravju pri delu ( Ur.l.RS, št. 43/11 ) mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu, po postopku, ki obsega zlasti:

 • identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti;
 • ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim;
 • oceno tveganja, v kateri sta upoštevana verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic;
 • odločitev o tem, ali je tveganje sprejemljivo;
 • odločitev o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja.

Delodajalec mora popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat:

 • ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni;
 • ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo;
 • ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

Delodajalec mora po izvedenem ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki, ki glede na vrsto in obseg dejavnosti vsebuje zlasti:

 • načrt za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov;
 • načrt in postopke za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti;
 • opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

Izjavi o varnosti mora delodajalec priložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oziroma njihovimi predstavniki.

Objava, posredovanje in vpogled v izjavo o varnosti z oceno tveganja

(1) Delodajalec mora izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način in jo v delu, ki se na njih nanaša, posredovati delavcem vsakokrat, ko se spremeni in dopolni, prav tako pa tudi novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu ob začetku dela.

(2) Delodajalec mora delavcu na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Obveznosti delodajalca

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja zlasti tako, da:

 • poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela;
 • obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo;
 • usposablja delavce za varno in zdravo delo;
 • zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu;
 • z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere;
 • z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;
 • zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme.