Promocija zdravja na delovnem mestu

Zdravje je osnova za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za organizacijo. Zato je smotrno poskrbeti za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih. Zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, organizaciji ostajajo zvesti, s svojim pozitivnim odnosom do dela in organizacije pa prispevajo tudi k njenemu boljšemu ugledu v javnosti. Vse to se odraža v številnih koristih za organizacijo, tudi finančnih.

Zakaj je zdravje pomembno?
Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič ( Schopenhauer, 1788-1860, nemški filozof).
Štiri petine prebivalcev Evrope meni, da je dobro zdravje bistvenega pomena za kakovost življenja. Kronične bolezni močno vplivajo na kakovost življenja. Marsikatero kronično bolezen, npr. bolezni srca, sladkorno bolezen tipa 2 in raka, je mogoče v glavnem preprečiti z zdravim življenjskim slogom, to je z izboljšanjem prehranjevalnih navad, večjo telesno aktivnostjo in opustitvijo kajenja.

Kaj določa zakon?
Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11; v nadaljevanju zakon) nalaga delodajalcem da morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, da morajo zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da morajo izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Zakaj načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu?
Uspešno podjetje temelji na zdravih delavcih, ki delajo v spodbudnem okolju. Promocija zdravja na delovnem mestu prispeva k boljšemu počutju in zdravju delavcev, s čimer se doseže:
Zmanjšano izostajanje od dela,
zmanjšajo se stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo,
zmanjša se število delovnih invalidov,
zmanjša se fluktuacija delovne sile,
poveča se kakovost izdelkov in storitev,
poveča produktivnost, več inovacij,
poveča se zadovoljstvo zaposlenih in strank
izboljša se ugled organizacije.

Raziskave so pokazale, da vsak evro, namenjen promociji zdravja na delovnem mestu, prinaša donos v višini od 2,5 do 4,8 EUR zaradi manjših stroškov izostajanja od dela.

Koristi pa nima le delodajalec. Posameznik lahko v urejenem in spodbudnem delovnem okolju ohranja in krepi svoje zdravje, dosega boljše delovne rezultate, laže napreduje, svoje delo lažje osmisli in se skozi njega razvija. Zdrav in zadovoljen delavec pa se laže spopada tudi z obremenitvami, ki jih prinašajo druge življenjske vloge (starševstvo, prijateljstvo, delo v lokalni skupnosti itd.), in ohranja dobro zdravje tudi v tretjem življenjskem obdobju.
Posledično lahko prihranke pričakuje tudi država oz. družba v celoti, saj se zmanjšajo potrebe po storitvah zdravstvenega sistema in izdatki za javno zdravstveno službo. Obremenitve zdravstvene blagajne se zmanjšajo tudi zaradi upada bolniških odsotnosti, znižajo se stroški zaradi bolezni, povezanih z delom, in poškodb pri delu. Dolgoročno pa lahko pričakujemo, da se podaljša tudi čas delovno aktivnega življenja, kar je ob nujnem podaljševanju delovne dobe izrednega pomena.

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?
Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. To dosežemo s kombinacijo naslednjih ukrepov:

■ organizacijski ukrepi
- uvedbo gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest,
- ponudbo delovnih mest, ki omogočajo delo na domu oz. na daljavo,
- zagotavljanje možnosti za vseživljenjsko učenje, npr. z izmenjavanjem zaposlenih pri podobnih delih in s širitvijo profila delovnih mest.

■ ukrepi v izboljšanje delovnega okolja:
- zagotavljanje skupnih družabnih prostorov,
- popolna prepoved kajenja,
- zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja

■ individualni ukrepi:
- ponujanje in financiranje športnih tečajev in dogodkov,
- spodbujanje zdravega prehranjevanja,
- ponujanje programov opuščanja kajenja,
- organizacija skupnih srečanj, izletov, športnih dogodkov

KAKO SE LOTIMO PROMOCIJE ZDRAVJA V MALIH IN MIKRO PODJETJIH?
Mikro podjetja so v primerjavi z velikimi podjetji bolj ranljiva zaradi posledic slabega zdravja oziroma bolniških odsotnosti. Že odsotnost enega samega človeka in njegovo nadomeščanje jih bolj prizadene kot velika podjetja: npr. lastnik majhnega bara – samostojni podjetnik, ki zaposluje poleg sebe še enega delavca, dobi gripo, in mora zapreti lokal med eno izmeno vsaj za teden dni; maser, ki ima bolečine v križu, ne more masirati vsaj nekaj dni. Zato je modro, da mikro podjetja namenijo zdravju zaposlenih dovolj pozornosti še preden pride do krize zaradi bolezni. Zdravje je potrebno za opravljanje dela, nezaposlenost pa prispeva k slabemu zdravju, kar vodi v začaran krog.
Po drugi strani pa je razumljivo, da mikro podjetje ne more žrtvovati delovnih kapacitet zaposlenih, da bi skrbeli zgolj za izvajanje programa promocije zdravja v podjetju, temu nameniti posebnih sredstev (npr. za izobraževanje), vendar pa so na voljo strokovnjaki, ki lahko hitro pomagajo začrtati glavne aktivnosti, pa tudi dovolj informacij na spletu, na voljo je vrsta brezplačnih delavnic (npr. za opuščanje kajenja, za zdravo prehranjevanje, za zdravo hujšanje) in gradiv (npr. letaki, plakati, knjižice).
Za dobro načrtovanje programa promocije zdravja na delovnem mestu je pomembno, da se ga lotimo sistematično po naslednjih fazah:

FAZA PRIPRAVE:
Oblikujemo delovno skupino odgovorno za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem
mestu. Pomembno je, da so vključeni predstavniki vodstva podjetja, predstavniki delavcev, kadrovskega oddelka, strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu in zdravnika specialista medicine dela. Določi se osebo odgovorno za promocijo zdravja na delovnem mestu v podjetju.
Pomembno je, da so zaposleni seznanjeni z aktivnostmi na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

FAZA NAČRTOVANJA:
Potrebno je pridobiti in pregledati razpoložljive podatke npr. o bolniški odsotnosti zaposlenih v preteklih letih, o številu invalidov v podjetju, o zdravstvenih omejitvah zaposlenih, o fluktuaciji delavcev, poročilo medicine dela ( katera obolenja se pogosteje pojavljajo, prekomerna telesna teža, krvni tla, raven holesterola, krvnega sladkorja ..), kaj je zapisano v oceni tveganja, katerim nevarnostim so delavci izpostavljeni, kaj je zapisano v meritvah delovnega okolja, so delavci pri delu izpostavljeni biološkim ali kemičnim škodljivostim, kdaj so bili nazadnje pregledani delovni stroji in naprave. Preveriti in oceniti je potrebno podatke koliko je kadilcev v podjetju in koliko delavcev redno uživa alkoholne pijače. Smiselno je pripraviti anketni vprašalnik s katerim od zaposlenih pridobite povratne informacije o organizacijski klimi in zadovoljstvu, o potrebah in pričakovanjih zaposlenih in o psihosocialnih dejavnikih v podjetju.
Na osnovi analize podatkov se določijo prednostne naloge, opredeliti je potrebne cilje programa promocije zdravja na delovnem mestu npr.:
Zdrava prehrana, zdrav življenjski slog,
Preprečevanje poškodb pri delu,
Izpostavljenost kemičnim škodljivostim,
Izboljšanje ergonomije delovnih mest,
Organizacijski ukrepi v delovnem okolju,
Preprečevanje in obvladovanje stresa
Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu,
Preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi (alkohol, droge) na delovnem mestu

FAZA REALIZACIJE:
Vključite delavce, kolikor je to mogoče. Bolj ko boste program promocije zdravja na delovnem mestu prilagodili potrebam delavcev, manj jih boste morali motivirati. Pomembno je, da so gradiva prilagojena ciljnemu občinstvu, da jih delavci razumejo.
Spodbude, prilagojene vaši organizaciji, so lahko koristne za spreminjanje kulture zdravja v vaši organizaciji. Vključujejo lahko finančne spodbude in donacije za kritje stroškov zunanjih družbenih in športnih dejavnosti, prosti čas za udeležbo, tekmovanje in nagrade za sodelovanje v programih promocije zdravja na delovnem mestu.

FAZA OCENJEVANJA IN NADALJNJEGA IZVAJANJA
Učinek programa promocije zdravja na delovnem mestu je potrebno po nekem obdobju analizirati npr. preverite zadovoljstvo zaposlenih, npr. z anketnim vprašalnikom, preverite stopnjo fluktuacije, izostajanje zaposlenih z delovnih mest zaradi bolniškega staleža, preverite produktivnost in finančni rezultat preteklega leta. Ocenite finančne koristi programa promocije zdravja na delovnem mestu. Zaposlene obvestite o rezultatih, uspehih in tudi spremembah, ki jih nameravate izvesti v prihodnosti.
Pomembno je, da še naprej načrtujete in izboljšujete program promocije zdravja na delovnem mestu. Dobra promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces.

Ne pozabite:
Programa promocije zdravja na delovnem mestu ni smiselno izvajati, če hkrati ne
ponujate varnega in zdravega delovnega okolja. Promocija zdravja na delovnem mestu temelji na kulturi zdravja, ki zahteva predvsem ustrezno obvladovanje tveganj.
Promocija zdravja na delovnem mestu temelji na prostovoljnih ukrepih, ki jih izvajate obe strani, delodajalci in delavci.
Promocija zdravja na delovnem mestu je lahko uspešna le, če je vključena v vse organizacijske procese kot trajen element na dolgi rok.
Z zdravjem do davčnih olajšav: Stroški promocije zdravja na delovnem mestu so davčno priznan strošek, tudi delavcem se za stroške promocije zdravja na delovnem mestu ne obračunava boniteta, vendar je predpogoj, da je program promocije zdravja na delovnem mestu ustrezno pripravljen ( načrtovanje, analiza) in redno ovrednoten in evidentiran.

Za vase dragi poslovni partnerji smo pripravili naslednje tematske delavnice:
S športom do zdravja
Zdrava prehrana in zdrave prehranske navade
Ergonomija delovnega mesta in telovadba
Obvladovanje stresa
Obvladajte svoj čas, preden bo čas obvladal vas.