Regresni zahtevek v primeru poškodbe pri delu

Regresni zahtevek v primeru poškodbe pri delu je zahtevek za povrtnitev stroškov zdralvjenja, ki ga lahko uveljavljata ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE na podlagi 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ( Ur.l.RS, št. 72/2006 ) ter ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE na podlagi 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Ur.l.RS, št. 96/2012).

 Zavod za zdravstveno zavarovanje je upravičen do zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od dleodajalca v primerih, ko je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe nastala kot posledica tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko- sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa je upravičen do zahteve do povrnitve stroškov zdravljenja od delodajalca v primerih, ko je zavarovančeva invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica tega, ker  niso bili izvedeni ukrepi za varnost in zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

 Oba zavod imata pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od delodajalca tudi, če nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila zmožna za opravljanje določenih del ali nalog, kar se je ugotovilo pozneje.

 KONKRETEN PRIMER:

DELAVEC SI JE PRI DELU NA STRUŽNEM STROJU POŠKODOVAL MEZINEC LEVE ROKE. DO POŠKODBE JE PRIŠLO, KO JE DELAVEC NA STROJU ODPRAVLJAL ZASTOJ IN SE JE STROJ NENADOMA SPROŽIL.

Zavod za zdravstveno zavarovanje je na podlagi Zapisnika o raziskavi nezgode pri delu ter Izjave poškodovanega delavca ugotovil, da je poškodba pri delu nastala zaradi naslednjih vzrokov:

- podjetje ni poskrbelo za ustrezno zaščito orodja, da do takšnih poškodb ne bi moglo priti,

- delavec ni bil ustrezno usposobljen za odpravljanje tovrstnega zastoja,

- na delovnem mestu ni bilo ustreznih navodil za varno odpravljanje zastojev na stroju.

Iz tega je zaključil, da je do poškodbe prišlo zaradi neupoštevanja oziroma opustitve ukrepov varnost in zdravja pri delu in podjetju izstavil regresni zahtevek oziroma račun za povrnitev stroškov zdravljenja poškodbe v višini 1.497,29 EUR. Poleg teh stroškov pa še nadomestilo za delavčevo odsotnost iz dela v višini 1.370,10 EUR. Skupaj torej 2.867,39 EUR.

 Izpostaviti je potrebno, da gre v konkretnem primeru za lažjo poškodbo pri delu. Se pravi za poškodbo zaradi katere delavec ni utrpel trajnih posledic. Stroški zdravljenja so bili nizki, tudi odstonost iz dela je bila relativno kratka.

 V primerih, ko gre za hujšo poškodbo pri delu, zaradi katere je delavec utrpel trajne posledice, invalidnost ali celo smrt, pa so lahko stroški zdravljenja zelo visoki. Prav tako visoki pa so lahko tudi stroški delavčeve odsotnosti iz dela, v primeru da je delavec odsoten iz dela šest mesecev, leto ali več. Tak regresni zahtevek s strani obeh Zavodov lahko doseže tudi 100.000,00 EUR in več. V primeru invalidnosti pa še dosmrtno rento.