Varnostni načrti in koordinacija varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih

Gradbeništvo - varnost pri delu !

Skladno z določili Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/2005) izvajamo:

 • Izdelava varnostnih načrtov v fazi projektiranja,
 • Izdelava varnostnih načrtov v fazi izvajanja dela na gradbišču,
 • Naloge koordinatorja za varnost pri delu na projektih v fazi priprave projekta,
 • Naloge koordinatorja za varnost pri delu na gradbišču v fazi izvajanje projekta,

Gradbeništvo je dejavnost v kateri se dogodi največ nesreč pri delu.

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (varnost pri delu) na gradbiščih je zelo pomembna. Z izvajanjem dela na varen način zmanjšamo število nesreč pri delu.  

Izvajamo naloge koordinatorja za varnost pri delu v fazi izvajanja del na začasnih in premičnih deloviščih in gradbiščih.

Z rednim in doslednim upoštevanjem predpisov varnosti in zdravja pri delu pri izvajanju del in nalog na gradbišču, koordiniranjem del med različnim izvajalci se izboljšuje stanje varnosti pri delu.Koordinator za varno delo z rednimi kontrolnimi pregledi pozitivno vpliva na zmanjšanju števila nesreč pri delu v gradbeništvu.

Koordinatorja za varno delo na gradbišču in varnostni načrt je dolžan naročiti investitor.

Mnogi investitorji ne vidijo pravega pomena koordinatorja za varnost pri delu na gradbišču v povezavi z investicijo. Mnoge prednost so:

 • objekt je zgrajen ob upoštevanju predpisov varnosti pri delu, kar posredno vpliva na rok izgradnje,
 • ni moralnih pomislekov, kaj se je "hudega zgodilo" v času izgradnje...kakšen neprijeten občutek npr...če se v fazi izgradnje dogodi nesreča z smrtnim izidom...

Primer nespoštovanja predpisov iz varnosti pri delu oz. kršitev določil Uredbe o varnosti pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih:

 • Neustrezno zavarovanje gradbišča
 • Manjkajo opozorilni napisi, (pozor možnost padca v globino, obvezna uporaba osebne varovalne opreme...)
 • Neustrezno zavarovanje del na višini (manjkajoča varnostna ograja, varnostna ograja ni dovolj stabilna,....)
 • Neuporaba osebne varovalne opreme
 • Uporaba neustreznih delovnih sredstev in opreme
 • Manjkajoči pismeni sporazum med izvajalci del na skupnem delovišču