Elektro magnetna sevanja

Elektro magnetna sevanja

V juliju 2016 je bila sprejeta Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem Ur.l.RS št. 49/2016.

Uredba nalaga delodajalcem, da ponovno preverijo in ocenijo tveganje ter zagotovijo, da izpostavljenost delavcev elektromagnetnim sevanjem ne presega mejnih vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje in vplive na čutila za termične in netermične učinke v skladu z uredbo.

To so statična električna in magnetna polja, časovno spreminjajoča se električna in magnetna polja ter elektromagnetna sevanja s frekvencami do 300 GHz.

Delodajalec v skladu z zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu, oceni vsa tveganja, ki izhajajo iz elektromagnetnih sevanj na delovnem mestu. In če ocena tveganja tako pokaže, se mora z meritvami ali izračuni ugotoviti dejanske ravni elektromagnetnih sevanj, ki so jim delavci izpostavljeni. Pri tem delodajalec upošteva praktične smernice, ki jih je pripravila Evropska komisija in so objavljene na spletnih straneh ministrstva pristojnega za delo in druge nacionalne ali mednarodne smernice, vključno s podatkovnimi zbirkami o izpostavljenosti, če te obstajajo.

Delodajalec lahko upošteva tudi ravni emisij in druge podatke za zagotavljanje varnosti, ki jih v zvezi z opremo zagotovi proizvajalec ali distributer v skladu s predpisi Skupnosti, vključno z oceno tveganja, če se nanaša na izpostavljenost na delovnem mestu ali kraju namestitve opreme.

Če ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali je izpostavljenost pod mejnimi vrednostmi izpostavljenosti, se ocenjevanje izpostavljenosti izvede na podlagi meritev ali izračunov.

Delodajalec mora zagotoviti, da so delavci, ki so pri delu izpostavljeni tveganjem zaradi elektromagnetnih sevanj in njihovi predstavniki obveščeni in usposobljeni za delo glede na rezultate ocene tveganja, zlasti pa glede:

- sprejetih ukrepov v skladu s to uredbo,

- vrednosti in pojmov mejnih vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti ter s tem povezanih možnih tveganj in sprejetih preventivnih ukrepov,

- možnih posrednih učinkov izpostavljenosti,

- rezultatov ocene, meritev ali izračunov ravni izpostavljenosti na zdravje in poročanje o njih,

- možnih prehodnih simptomov in zaznav zaradi učinkov na osrednji in periferni živčni sistem,

- okoliščin, v katerih so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora,

- varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem omeji na najnižjo možno raven,

- posebno ogroženih delavcev v skladu z uredbo (npr. noseče delavke, delavci, ki nosijo aktivne ali pasivne medicinske vsadke kot so srčni vzpodbujevalniki, delavci z medicinskimi napravami, ki se nosijo na telesu kot so inzulinske črpalke in ostali ogroženi delavci).

 

Ko so presežene opozorilne vrednosti mora delodajalec na podlagi ocene tveganja izdelati in izvajati program tehničnih oz. organizacijskih ukrepov za preprečevanje izpostavljenosti, ki presega mejne vrednosti izpostavljenosti za vplive na zdravje in čutila, zlasti tako, da:

Uvaja druge delovne postopke, ki imajo za posledico manjšo izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem.

Upoštevaje delo, ki ga je treba opraviti, izbira delovno opremo, ki oddaja manj elektromagnetnih sevanj.

Uvaja tehnične ukrepe za zmanjšanje emisij elektromagnetnih sevanj, kadar je to potrebno, s koordiniranimi ali sinhroniziranimi varnostnimi mehanizmi, zasloni in podobnimi mehanizmi za varovanje zdravja.

Pripravlja in izvaja opozorilne ukrepe za razmejitev in dostop, kot so signali, označbe, talne oznake ali pregrade, da se omeji dostop ali zagotovi nadzor nad njim.

S pomočjo tehničnih sredstev in usposabljanja delavcev v primeru izpostavljenosti električnim poljem izvaja ukrepe in postopke za obvladovanje razelektritev z iskro in za obvladovanje kontaktnih tokov;

Pripravlja in izvaja ustrezne programe za vzdrževanje delovne opreme, delovnih mest in sistemov delovnih mest.

Načrtuje in razporeja delovna mesta.

Omejuje trajanje in raven izpostavljenosti.

Zagotovi ustrezno osebno varovalno opremo.